ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІГАТРАНС УКРАЇНА», надалі - «Виконавець», в особі Директора Курочко Максима Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
___________________________________ «__________________», надалі – «Замовник», в особі Директора __________________________, який/яка діє на підставі _________________, з другої сторони, разом іменовані «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали даний Договір про наступне:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІГАТРАНС УКРАЇНА»
Ідентифікаційний код: 39961313
П/р: UA31300528 0000026001455027985, в АТ «ОТП Банк» м. Києва;
П/р: UA27 305299 00000 26001016201594, в КБ «Приватбанк»;
Індивідуальний податковий номер: 399613126504
Юр. адреса:03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 37, літ.«В»
Для листування:03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 37, Літ.«В».
Фінансові питання: +380 (44) 591-18-81 / +380 (44) 591-18-80 (ф.), buh@gigatrans.ua
Технічна підтримка: +38 (044)-591-19-11, noc@gigatrans.ua
Платник податку на прибуток на загальних умовах

Директор М.В. Курочко

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику телекомунікаційні та інші послуги відповідно до специфікацій (зазначених у Додатках до цього Договору), надалі «Послуги», у порядку, встановленому даним Договором, а Замовник зобов’язується своєчасно приймати Послуги та оплачувати їх відповідно до умов даного Договору.
1.2. Для надання Послуг згідно з п.1.1. даного Договору, у разі потреби, Виконавець організовує включення Послуги, надає необхідне обладнання, проводить налаштування та конфігурацію обладнання Замовника.
1.3. Виконавець декларує, що за рішенням НКРЗІ № 539 від 20 жовтня 2015р., його включено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за номером 4764.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Виконавець зобов’язується:
2.1.1. Надавати Замовнику Послуги належної якості, що не суперечать чинному законодавству України та умовам цього Договору.
2.1.2. Встановлювати або змінювати конфігурацію Послуг, згідно з технічними можливостями Сторін, у відповідності з умовами даного Договору.
2.1.3. Надавати технічно-консультативну підтримку Замовнику.
2.1.4. На вимогу Замовника надавати інформацію про перелік додаткових Послуг, що надаються Виконавцем, умови і порядок надання основних і додаткових Послуг.
2.1.5. Інформувати Замовника про аварії, збої у функціонуванні Послуг та про орієнтовні строки їх усунення та вживати заходів до усунення причин зниження якості Послуг.
2.1.6. У випадку проведення профілактичних робіт попереджати про це Замовника не менш ніж за 3 (три) робочих дні до їх початку. Виконавець повідомляє про проведення таких робіт розмістивши інформацію у місцях продажу послуг та/або колективного користування, на своєму веб-сайті, через довідково-інформаційні, сервісні служби або в інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству України.
2.1.7. Протягом однієї доби з моменту отримання та/або фіксування повідомлення Замовника, усувати пошкодження телекомунікаційної мережі, що відноситься до сфери відповідальності Виконавця. Точка демаркації, в якій проходить межа відповідальності Сторін – визначено у відповідному Додатку до цього Договору.
2.1.8. Попереджати Замовника про скорочення переліку послуг, тимчасове припинення або припинення надання послуг, відключення їх кінцевого обладнання у випадку і порядку, встановленому Договору та чинним законодавством.
2.1.9. Забезпечити мінімальну швидкість передавання/приймання даних (для доступу до мережі і сервісів Інтернет), яка становить не менше 70 % від швидкості, що визначена у відповідних Додатках до Договору.
2.1.10. Забезпечити в межах власної телекомунікаційної мережі та технічних можливостей рівні умови:
2.1.10.1. доступу до служб екстреної допомоги та довідкових служб відповідали вимогам чинного законодавства;
2.1.10.2. з'єднання з будь-яким абонентом телекомунікаційної мережі загального користування, як це передбачено правилами надання телекомунікаційних послуг та рівнем телекомунікаційних технологій;
2.1.10.3. надання виключно операторами безоплатного доступу споживачам до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони (101), Національної поліції (102), швидкої допомоги (103), аварійних служб газу (104) та підрозділів екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (112), а також для надсилання благодійного телекомунікаційного повідомлення.
2.1.11. Забезпечити ведення обліку обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, а також їх достовірність.

2.2. Виконавець має право:
2.2.1. Вимагати своєчасної оплати за Послуги з боку Замовника.
2.2.2. У випадку зміни ціноутворюючих чинників, в тому числі, але не обмежуючись, законодавчих та нормативних актів, тарифів та інших обов’язкових платежів (коливання індексу інфляції, зміни ставок обов’язкових податкових та інших платежів до державного та місцевого бюджетів, спеціальних фондів, а також інші причини) змінювати розмір плати за Послуги, про що він зобов’язується повідомити Замовника не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати запровадження нових цін у дію. Зазначені зміни вступають у дію тільки після підписання Додаткової угоди або відповідного Додатку Сторонами. У разі незгоди Замовника з новими цінами, Договір може бути припинений з повідомленням Замовника за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення Договору. Ціни у цьому випадку залишається незмінним до припинення дії Договору.
2.2.3. Скоротити перелік та/або обсяг послуг, що надаються Замовнику у випадку у разі наявності заборгованості та/або прострочення за оплату Послуг до моменту сплати Замовником зазначеної заборгованості.
2.2.4. Припинити надання Замовнику Послуг у разі наявності заборгованості та/або прострочення за оплату Послуг більш ніж на 10 (десять) календарних днів до моменту сплати Замовником зазначеної заборгованості. Виконавець залишає за собою право припинити у встановленому законодавством порядку надання послуг у разі, якщо протягом 10 (десяти) днів після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату.
2.2.5. Скорочення надання Послуг з вини Замовника не припиняє нарахування абонентної плати.
2.2.6. У разі потреби змін схеми підключення, Виконавець має право проводити роботи зі зміни конфігурації обладнання, надавши Замовнику попереднє повідомлення не менш ніж за 3 (три) дні до дати проведення таких робіт.
2.2.7 У разі потреби, продавати Замовнику обладнання та інше майно, що необхідне для отримання Послуг, або надавати його в строкове користування. Надання обладнання та іншого майна в користування оформлюється Додатком та/або Додатковою угодою із зазначенням порядку оплати та інших умов, що є невід’ємною частиною даного Договору. З моменту підписання Акту приймання-передачі, ризик пошкодження та випадкової загибелі такого обладнання та іншого майна несе Замовник. У випадку існування факту передачі обладнання та іншого майна в користування Замовнику, коли останній має на меті достроково розірвати даний Договір, Договір може бути розірваний лише у разі сплати Замовником усіх платежів за даним Договором, а також повернення обладнання та іншого майна або компенсації його вартості.
2.2.8. Не підключати та/або відключити підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання Замовника у випадках визначених чинним законодавством України.

2.3. Замовник зобов’язується:
2.3.1. Приймати та своєчасно оплачувати Послуги згідно з умовами даного Договору.
2.3.2. Забезпечувати доступ у своє приміщення у зручний час для співробітників та уповноважених представників Виконавця, якщо це необхідно для надання та/або включення Послуг за даним Договором.
2.3.3. Забезпечувати за свій рахунок підготовку приміщень для установки обладнання Виконавця, якщо це необхідно для надання Послуг за даним Договором та сприяти в отриманні згоди власника/користувача приміщення (будинку), де буде(уть) надаватися Послуга(и), на проведення робіт по підключенню, надання доступу до приміщень, наявної інфраструктури та комунікацій, стояків та ліній зв’язку. При неможливості доступу – строки підключення чи ремонту продовжуються на весь період недоступності та не вважаються порушенням обов’язків Виконавця.
2.3.4. Про незаплановані простої в отриманні Послуг, одразу повідомляти Виконавця телефоном або електронною поштою, а у випадках, коли налагодження нормального функціонування одразу є неможливим, повторити повідомлення письмово.
2.3.5. Не допускати використання Послуг для вчинення дій, що суперечать чинному законодавству України, інтересам національної безпеки, оборони, охорони правопорядку тощо.
2.3.6. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки обладнання Виконавця чи інших осіб, підтримки його цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки, ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуг Замовнику чи іншим особам.
2.3.7. Повідомляти Виконавця протягом 10 (десяти) днів з моменту змін, про зміну реквізитів, що стосуються даного Договору.
2.3.8. Не використовувати на комерційній основі кінцеве обладнання та абонентські лінії для надання телекомунікаційних послуг третім особам.
2.3.9. Утримувати у справному стані кінцеве обладнання та абонентську проводку в межах нежитлового приміщення Замовника або приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки відповідно.
2.3.10. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Виконавця, про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання телекомунікаційних послуг та його сертифікацію.
2.3.11. Негайно сповіщати Виконавця про будь-які пошкодження обладнання та іншого майна Виконавця, які виникли після їх передачі Замовнику.
2.3.12. Протягом 1 (одного) робочого дня повернути обладнання та інше майно Виконавцю після закінчення строку дії цього Договору та/або відповідного Додатку до цього Договору.

2.4.Замовник має право:
2.4.1. На своєчасне і якісне отримання Послуг.
2.4.2. Отримувати вичерпну інформацію про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг Виконавцем.
2.4.3. У межах технічних можливостей самостійно обирати конфігурацію Послуг, що надаються Виконавцем. Письмово замовляти зміну конфігурації Послуг в установленому даним Договором порядку.
2.4.4. Письмово повідомляти Виконавця про будь-які пропозиції, зауваження, пов’язані з наданням Послуг.
2.4.5. Безкоштовно отримувати від Виконавця рахунки на оплату за Послуги.
2.4.6. Відмовитись від Послуг на умовах встановлених Договором.
2.4.7. Не сплачувати кошти за весь час пошкодження телекомунікаційної мережі та технічних засобів Виконавця, що призвело до тимчасового припинення надання послуг, з дати реєстрації/фіксації відповідної заяв, у разі порушенням Виконавцем граничних строків усунення пошкодження та якщо порушення спричинене не з вини Замовника.
2.4.8. На відшкодування документально доведених збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Виконавцем обов’язків передбачених Договором або чинним законодавством України.
2.4.9. На обмеження Виконавцем доступу Замовника до окремих видів послуг на підставі його письмової заяви та технічної можливості Виконавця.
2.4.10. На повернення від Виконавця невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених послуг в установленому законодавством та цим договором порядку.
2.4.11. Замовник може застосовувати власні сертифіковані засоби обліку обсягів отриманих послуг лише у випадку, якщо вони пройшли належну перевірку уповноваженими на це державними органами та попередньо узгоджені з Виконавцем.
2.4.12. На інші права передбачені чинним законодавством України.

3. Вартість Послуг та порядок розрахунків

3.1. Форма розрахунків: безготівкова, платіжним дорученням на поточний рахунок Виконавця. Оплата здійснюється виключно в національній грошовій одиниці України – гривні.
3.2. Вартість послуг визначається в Додатках до цього Договору, та тарифікується після включення певної послуги. Факт включення підтверджується підписаним Актом здачі-приймання Послуг, в порядку передбаченому цим Договором. У випадку підключення додаткової Послуги, Сторони підписують новий Додаток до Договору. За ініціативою будь-якої із Сторін можуть додатково підписуватися окремі Акти включення Послуги або зафіксувати дату включення та початку тарифікації Послуги в Додатках до цього Договору.
3.3. Вартість послуг за перший та останній місяці розраховується шляхом ділення суми вартості Послуг за один місяць на кількість днів у поточному місяці та помноженого на кількість днів фактичного надання Послуг у першому (останньому) місяці.
3.4. Включення Послуг відбувається протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати проведення оплати вартості Включення або в інший встановлений Сторонами строк.
3.5. В подальшому Виконавець виставляє Замовнику рахунок за Послуги, що надаватимуться у звітному місяці до 25-го числа місяця, що передує звітному, шляхом використання електронної пошти, з подальшим надсиланням оригіналу рахунку поштою (кур’єром) або засобами електронного документообороту з Електронним цифровим підписом або Кваліфікованим електронним підписом (ЕЦП/КЕП), для осіб що перейшли на електронний документооборот. В свою чергу Замовник здійснює абонентську плату за Послуги шляхом внесення авансового платежу не пізніше 05-го числа звітного місяця.
3.6. У разі, якщо курс гривні до долара США (за офіційним Національного банку України курсом продажу долара на завершення дня, що передує даті виставлення рахунку, опублікований за адресою www.bank.gov.ua) станом на дату виставлення рахунку, щодо оплати Послуг за наступний розрахунковий період змінився (в сторону збільшення) більше ніж на 10% з моменту підписання відповідного Додатку з ціною Послуги, Виконавець здійснює автоматичний (без укладення додаткових угод або додатків) перерахунок вартості Послуг на наступний розрахунковий період пропорційно до зміни курсу гривні до долара США станом на дату виставлення рахунку за формулою:
S=V/K1*K2, де
S – це нова вартість послуг;
V – вартість послуг визначена у Договорі/Додатку;
K1 – курс на дату підписання Договору/Додатку;
K2 – курс на дату виставлення рахунку.
3.7. За наявності у Замовника права на пільги з оплати Послуг відповідно до чинного законодавства, вони можуть надаватися Виконавцем з дня звернення Замовника та пред'явлення документів, що засвідчують право на пільги.

4. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
4.2. У разі не отримання оплати у передбачений Договором строк, Виконавець має право нарахувати пеню за прострочення зобов’язання у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення оплати, від суми простроченого платежу.
4.3. У разі затримки плати за надані Виконавцем Послуги, Виконавець має право скоротити перелік послуг, які надаються, а у випадку затримці в оплаті більш ніж на 10 (десять) календарних днів, вправі припинити надання Послуг Замовнику, при цьому відновлення надання Послуг буде здійснюватися виключно після погашення Замовником заборгованості.
4.4. У разі не повернення обладнання та іншого майна, яке надавалася Замовнику на умовах строкового користування, або повернення його з пошкодженнями, Виконавець має право стягнути з Замовника вартість такого обладнання та іншого майна відповідно до бухгалтерських документів Виконавця або вартість його ремонту.
4.5. Виконавець несе відповідальність за погіршення якості Послуг відповідно до умов визначених в угоді про рівень якості послуг (SLA).
4.6. Сторони несуть відповідальність лише за заподіяні доведені прямі збитки (шкоду), що не включають упущену вигоду.
4.7. Виконавець не несе будь-якої відповідальності за порушення зобов’язань, прийнятих на себе в рамках цього Договору, якщо причиною такого порушення не є пряма вина Виконавця.
4.8. Виконавець не несе відповідальності за неможливість належного виконання прийнятих на себе за цим Договором зобов’язань при виникненні перешкод для будівництва ліній зв’язку, в т.ч. на рівні “останньої милі”, з боку органів державної влади та управління, операторів зв’язку, власників землі та/або споруд. У такому випадку строки, обсяги, вартість надання та/або включення Послуг за цим Договором узгоджується Сторонами додатково.
4.9. Виконавець не несе відповідальність за ненадання Послуги у випадку перешкоджання персоналом Замовника у доступі до обладнання та іншого майна, яке забезпечує надання Послуг.
4.10. Замовник самостійно відповідає перед третіми особами за неправомірне використання Послуг, що надаються Виконавцем.
4.11. Будь-яку інформацію, отриману з мережі Інтернет, Замовник використовує на власний ризик. Виконавець не несе відповідальності за точність і якість інформації, що була отримана за допомогою наданих Послуг.

5. Порядок здачі і приймання послуг

5.1. До 10 (десятого) числа місяця наступного за розрахунковим, Виконавець поштою надсилає Замовнику для підписання Акт здачі-приймання Послуг, для осіб що використовують електронний документооборот, засобами такого обороту з використанням ЕЦП/КЕП.
5.2. Замовник підписує Акт здачі-приймання Послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання і надсилає їх Виконавцю. У випадку неповернення Замовником підписаного Акту здачі-приймання Послуг та ненадання ним вмотивованої письмової відмови (заперечення) щодо наданих Послуг до 15 (п’ятнадцятого) числа наступного за розрахунковим місяцем, підписаний представником Виконавця Акт здачі-приймання Послуг вважається рівнозначним Акту, який підписаний представниками обох Сторін, а Послуги вважаються прийнятими та підлягають оплаті Замовником.
5.3. У разі виникнення суперечностей з приводу Акту, Сторони узгоджують їх шляхом переговорів і підписанням Акту здачі-приймання Послуг за результатами переговорів.

6. Обставини непереборної сили (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання (або неналежне виконання) сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин. Під форс-мажорними обставинами розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, низька (нижче від -10 С) температура (при такій температурі не здійснюється прокладання телемереж), дії третіх осіб (в т.ч. органів державної влади, операторів зв’язку), прийняття нормативно-правових актів, викрадення та пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд та інші, незалежні від Сторін, обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.
6.2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, Сторона, яка знаходиться під їх дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту виникнення таких обставин або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити про це іншу Сторону.
6.3. Факт настання форс-мажорних обставин має бути підтверджено сертифікатом торгово-промислової палати чи рішенням іншого компетентного з цього питання державного органу.

7. Строк дії Договору та інші положення

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців, якщо більший строк дії Договору не випливає з підписаних Сторонами Додатків до Договору.
7.2. Цей Договір може припиняти свою дію в наступних випадках:
- за згодою Сторін, що підтверджується двосторонньою письмовою Додатковою угодою до Договору;
- на вимогу будь-якої Сторони у випадку письмового попередження іншої Сторони за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення Договору;
- за рішенням суду;
- внаслідок ліквідації однієї зі Сторін.
7.3. Припинення дії Договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за Договором, що виникли до моменту припинення дії Договору. У випадку припинення дії Договору, повний взаєморозрахунок між Сторонами повинен бути проведений у десятиденний строк з дати розірвання Договору.
7.4. При достроковому розірванні даного Договору та/або Додатку до Договору з ініціативи Замовника до закінчення мінімального строку, зазначеного у відповідному Додатку до цього Договору, Виконавець має право стягнути з Замовника додаткову винагороду за вже надані Послуги у розмірі 100 % (ста відсотків) від суми всіх несплачених щомісячних періодичних платежів, які Замовнику необхідно було оплачувати до закінчення мінімального строку. Замовник сплачує суму додаткової винагороди протягом 10 (десяти) днів з дати виставлення Виконавцем відповідного рахунку. Така додаткова винагорода не є штрафом, а способом визначення ціни Послуг, і може застосовуватися лише у строк до настання дати, зазначеної у відповідному Додатку до Договору.
7.5. Представник Замовника гарантує Виконавцю, що він, як суб’єкт персональних даних, враховуючи положення Закону України “Про захист персональних даних”, безстроково, без застережень надає повну згоду на обробку його персональних даних Виконавцю та іншим, пов’язаним із Виконавцем, особам, з ціллю надання телекомунікаційних послуг Замовнику, що включатиме інформування його про нові послуги, зміну тарифів, надсилання рахунків-фактур, зазначення Виконавцем персональних даних на рахунках-фактурах, актах та інших документах. Також Представник Замовника підтверджує, що йому письмово було повідомлено про його права, визначені Законом України “Про захист персональних даних”, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані. Представник Замовника погоджує наступний обсяг персональних даних: П.І.П., ідентифікаційний код, контактний телефон, електронна адреса.
7.6. У випадку, якщо жодна зі Сторін за 30 календарних днів до настання дати припинення дії Договору, зазначеної у п. 7.1. цього Договору, не повідомить іншу Сторону письмово (рекомендованим листом або кур’єром) про своє бажання припинити дію Договору, строк дії Договору автоматично пролонгується на наступний річний період на тих самих умовах без складання додаткової угоди до Договору. Аналогічний порядок продовження застосовується і до всіх наступних періодів дії Договору.
7.7. У разі, якщо одна із сторін має на меті внести зміни у даний Договір, Додаток чи Додаткову угоду тощо, ініціатор змін звертається до другої Сторони із пропозиціями внести зміни. Сторона, яка отримала пропозиції (ю), зобов’язана надати відповідь протягом 30 (календарних) днів з моменту отримання такої пропозицій щодо погодження/непогодження змін.

8. Порядок розгляду спорів

8.1. Усі суперечки, що можуть виникнути в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору вирішуються шляхом переговорів, листування, тощо.
8.2. У разі, якщо спір не вдалось врегулювати шляхом переговорів, листування, протягом 10 календарних днів з дати відправлення першої претензії, Сторони мають право звернутися до суду у порядку, що встановлений чинним законодавством України.

9. Конфіденційність.

9.1. Конфіденційною інформацією в рамках цього Договору вважається вся інформація, яку одна Сторона отримує від іншої Сторони, яка стала відома Сторонам, або отримана Сторонами від інших сторін будь-яким іншим чином, у зв‘язку з укладанням та виконанням цього Договору. Така конфіденційна інформація включає, без обмеження, всю ділову (у тому числі стратегічну, маркетингову, технічну, комерційну, фінансову, юридичну, організаційну) інформацію, документи, плани, процедури, комерційні таємниці, дані, файли та матеріали будь-якого характеру, незалежно від того, чи були такі дані та інформація надані усно, письмово та/або на електронному носії, незалежно від характеру носія або засобу передачі даних та інформації.
9.3. Сторони зобов’язуються як протягом дії даного Договору, так і по закінченню його строку, дотримуватися вимог щодо зберігання, захисту та порядку розголошення конфіденційної інформації, отриманої від іншої Сторони, відповідно до умов, визначених у цьому Договорі, зберігати конфіденційну інформацію у таємниці та не розкривати її третім особам. Термін «треті особи» не включає працівників підприємств, афілійованих із однією зі Сторін.

10. Інші умови.

10.1. Під час надання та отримання послуг застосовується єдиний обліково-звітний час – київський.
10.2. Замовник підтверджує, що до укладення даного Договору, Виконавець безоплатно надав Замовнику для ознайомлення інформацію про зміст, якість, вартість, та порядок надання послуг, а також ознайомив із ЗУ «Про телекомунікації», Постановою КМУ № 295 від 11 квітня 2012 року «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», Рішення НКРЗІ № 624 від 29.11.2012 року «Про затвердження Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та визначення таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 26.03.2009 року № 1420».
10.3. При укладенні Договору кожна із Сторін повинна надати іншій стороні на вимогу завірені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов’язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір. Виконавець має право пересвідчитись у повноваженнях фізичної особи, що підписує договір з боку Замовника, та вимагати у зв’язку з цим пред’явлення оригіналу документа, що посвідчує особу.
10.4. Договір залишається в силі у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їх реєстраційних документів, включаючи зміну власника, організаційно-правової форми, посадової особи, від імені якого підписаний цей Договір, і т.і., Сторони зобов'язуються протягом 10 календарних днів повідомляти одна іншу про всі зміни, визначені даним пунктом.
10.5. Додатки та Додаткові угоди до Договору, підписані Сторонами, є його невід’ємною частиною та мають рівну з ним юридичну силу.
10.6. Підписи і печатки (за наявності) Сторін підтверджують, що Сторони ознайомились та погодились з умовами цього Договору, а також, що надана Сторонами інформація є достовірною й відповідає діючому законодавству України.
10.7. Цей Договір складено у двох автентичних примірниках українською мовою (по одному для кожної зі Сторін), які складено і підписано у двох екземплярах, що мають рівну юридичну чинність, і зберігається по одному в кожної зі сторін.

Написати нам

Від 2 до 500 симв.